AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2014

  • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK 3,7 (2,2). Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 12,1 (7,3).

  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2014 var MSEK -1,6 (-2,2) och för helåret MSEK –5,6   (-9,7). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK -1,6 (-2,3) och för helåret till -5,7 (-10,4) eller SEK -0,11 (-0,57) per aktie. Ca 1,4 MSEK av det fjärde kvartalets kostnader relaterades till engångskostnader avseende marknadsföring, säljaktiviteter och personal.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till MSEK -1,5 (-6,2) och för helåret till MSEK -5,7 (-9,6) eller SEK -0,11 (-0,53) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 47,0 (vid föregående årsskifte 1,5) vilket motsvarar SEK 0,83 (0,03) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 62,4 (vid föregående årsskifte 15,9) eller SEK 1,11 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89,4 (64,2) procent.

  • AVTECH offentliggjorde under det första kvartalet 2014 att bolagets intressebolag AVTECH Middle East tilldelats tre optioner med ett kontraktsvärde för AVTECH Sweden om maximalt ca 2,8 MSEK till kontraktet avseende Wake Vortex i Dubai. AVTECH offentliggjorde i oktober 2014 också att man erhållit ytterligare ett tilläggsavtal med ett kontraktsvärde om ca 1,25 MSEK.

  • AVTECH offentliggjorde i oktober 2014 att man framgångsrikt avslutat implementeringen av det i juli 2014 ingångna avtalet med Southwest Airlines om leverans av Aventus NowCast Descent för Southwest Airlines fulla ruttnät. Det femåriga avtalet är ett fastprisavtal med ett icke offentliggjort kontraktsvärde som innehåller flera mekanismer för betydande framtida potentiella prisjusteringar.

  • AVTECH offentliggjorde i oktober 2014 att man ingått avtal med Etihad Airways om implementering av Aventus NowCast Descent för Etihad vid London Heathrow, Jakarta och Abu Dhabi. Avtalet löper under två månader varefter en analys håller på att genomföras som grund för en förhandling under den tidigare delen av 2015 om en expansion av tjänsten.

  • AVTECH genomförde i januari och oktober 2014 två riktade nyemissioner av B-aktier som tillförde AVTECH 11,25 MSEK och 42 MSEK före emissionskostnader om totalt ca 0,15 MSEK.

  • Styrelsen i AVTECH offentliggjorde i december 2014 att bolaget bedöms uppnå lönsamhet på månadsbasis senast under det tredje kvartalet 2015; att bolaget planerar att under 2015 investera upp till ca 6,0 MSEK i ett första operativt system mot Wake Vortex-relaterade problem på flygplatser, samt i system relaterade till Time-based Operations; samt att affärsområdet Aventus NowCasts mål är att vid slutet av 2015 uppnå en genomströmning av 600 000 uplinks per månad i Aventussystemet (i december 2014 hanterades ca 100 000). 

  • Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att utdelning på företagets preferensaktier lämnas avseende det första avstämningstillfället efter bolagsstämman (d.v.s. 2015-07-31) och att AVTECH’s preferensaktier vid detta tillfälle också inlöses enligt villkoren i §13 i AVTECH’s bolagsordning, d.v.s. till en kurs om 480 SEK per aktie.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)    

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.