AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2012

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q4 Bokslutskommuniké 2012.

 • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till MSEK 2,0 (1,0). Omsättningen för helåret 2012 uppgick till MSEK 6,4 (5,4)
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2012 var MSEK -1,7 (-1,6) och för helåret 2012 MSEK –9,6 (-3,9). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till MSEK -1,8 (-1,9) och för helåret till -10,0 (-4,2) eller SEK -0,78 (-1,06) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till MSEK -4,8 (-7,3) och för helåret till MSEK -8,7 (-5,2) eller SEK -0,68 (-1,31) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 0,0 (4,1) vilket motsvarar SEK 0,00 (0,32) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid årets slut till MSEK 8,3 (15,8) eller SEK 0,65 (1,23) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 40,2 (56,4) procent.
 • AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.
 • AVTECH Middle East erhöll i maj 2012 ett betydelsefullt kontrakt med Emirates airline avseende det s.k. FLOW-projektet och i juni 2012 ingicks ett viktigt tilläggsavtal med Emirates airline avseende Aventus NowCast som en del av FLOW-projektet.
 • I september 2012 ingicks två kommersiella kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området med en betydande flygplats i Mellanöstern. Projekten avslutades framgångsrikt i december 2012.  
 • AVTECH offentliggjorde i september 2012 en prognos om positivt kassaflöde och resultat under Q3 2013, varvid AVTECH:s styrelse kommunicerade beslut om en företrädesemission av preferensaktier. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 16 oktober 2012. Teckningsperioden avslutades den 14 november 2012, varefter preferensaktien listades på Mangoldlistan den 21 december. Totalt tecknades aktier för ca 3,3 MSEK, motsvarande 38% av emissionen. I samband med företrädesemissionen säkerställde AVTECH också tillkommande kortfristig lånefinansiering om ca 2,2 MSEK från huvudägarna.
 • AVTECH ingick i oktober och november 2012 tre viktiga kommersiella avtal avseende Aventus NowCast med Air New Zealand, Icelandair och Air Malta.

  Händelser efter periodens slut

 • AVTECH ingick i januari 2013 ett viktigt femte kommersiellt avtal avseende Aventus NowCast med ett stort asiatiskt flygbolag, varvid SITA’s ATI Cloud-lösning kommer att tillämpas i samband med implementeringen av Aventus.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO /Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-mail: david.alvord@avtech.aero/ jonas.saric@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.