AVTECH offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Den 2 september 2013 beslutade styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 16 augusti 2013, genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare oavsett aktieslag. I samband med emissionen har AVTECH idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt kan laddas ned från www.avtech.se och www.penser.se. Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga för nedladdning i samband med att teckningsperioden inleds den 17 september 2013. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas från Erik Penser Bankaktiebolag, telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se och från AVTECH Sweden AB, telefon 08-544 104 80. Bolagets aktieägare kommer att tillsändas ett prospekt.

Teckningsperioden i emissionen löper under perioden 17 september – 1 oktober 2013.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag medan Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är Bolagets legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8-544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8-544 104 80
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.