AVTECH och easyJet enas om vägen framåt för Aventus NowCast

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") tillkännager idag att de tekniska skäl som hindrat den överenskomna utvärdering av Aventus NowCast för easyJet har identifierats och att en gemensam plan för att komma tillrätta med problemen har överenskommits mellan parterna. Slutförandet av den försenade dataanalysen förväntas vara färdig inom en snar framtid.

EasyJet har också visat ett stort intresse för att bli lanseringskund för "turbulens varningsdelen" av AVTECH’s nya Aventus NowCast SIGMA-produkt. SIGMA, som är ett resultat av den senaste tidens samarbete med Met Office (UK), är en högkvalitativ tjänst som presenterar skräddarsydd väderriskinformation (såsom isbildning, turbulens, vulkanisk aska, etc) till flygplan i realtid. Efter ett lyckat test som planeras startas under den första delen av april 2017, så kan denna tilläggstjänst komma att läggas till det befintliga Aventus NowCast-kontraktet med easyJet.

För mer information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80
Sören Skog, Försäljningschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om Aventus NowCast
Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör leverans av precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor till kommersiella flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med högupplöst väderinformation för att i realtid, allteftersom flygningar fortgår, skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för samtliga segment av en flight; en s.k. NowCast. Vinddatapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de sekundprecisa faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen för flygbolag med Aventus är bränsle- och CO2-besparingar, vilket gör systemet i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations (”TBO”), där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större än ”enbart” ur ett bränslebesparingsperspektiv eftersom TBO förbättrar effektiviteten i hela logistikkedjan, från gate till gate.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl 18.30 CET.